Arkiv
LoCloud
gamla Kulturarv Västernorrland
Europeana Network
Raporter mm
Kontakta oss
ABM:s nätverk
Nationella portalnätverketI ABM Resurs uppdrag ingår att inhämta ny kunskap, att delta i olika nätverk och att bedriva undersökningar och forskning inom de områden som är gemensamma för arkiv, bibliotek och museer. För att fylla en kunskapslucka deltar därför ABM Resurs i två forskningsprojekt under 2015 och 2016.

I: Skärningspunkter och glapp i länkat, delat och nätverkat kulturarv

I detta projekt undersöks ett område som berör alla kulturarvsinstitutioner, nämligen digitaliseringen i och av kulturarvssektorn. I en förstudie har vi funnit att kulturarvsinstitutionerna digitaliserar sina samlingar, det vill säga sådant som sedan tidigare definierats som kulturarv, samtidigt som de också börjar närma sig sociala medier. Frågan är om institutionerna även kan tillhandahålla en digital infrastruktur för inofficiella kulturarv och adderande kulturarvsprocesser? Dagens situation har sin bakgrund i och är delvis en fråga om självbild, uppdrag och om perspektiv, men är även en fråga om att källmaterialet, systemen etc är skapade för interna behov.

Vi ska använda ett antropologiskt arbetssätt och fråga: Vilka har tolkningsföreträde? Vad väljs ut för digitalisering och varför? Vi ser tre aktörsroller: Uppdragsgivarna (politiker etc), institutionerna (arkiv, bibliotek, museer) och deltagarna i den inofficiella kulturarvssektorn, det vill säga hembygdsaktiva, personer som värnar sina kulturella, etniska eller andra arv och identiteter - i många fall i samspel med tekniska system som finns runtomkring (som Facebook mm).

Syftet med projektet är att förstå skärningspunkter och glapp mellan å ena sidan intressegemenskapers digitala vardagsliv och å andra sidan institutionernas digitala verksamheter.

I projektet arbetar Bodil Axelsson, docent vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet och Bengt Wittgren, fil doktor i museologi och forskare vid ABM Resurs. Projektet finansieras av Riksantikvarieämbetet och ABM Resurs och Linköpings universitet är värdinstitution.

Slutrapport: /media/33518/vetenskaplig_slutrapport.pdf

 

II: Vems kultur? Normkritisk design, representativitet och behovsdriven utveckling av digitaliserat kulturarv - förstudie

Digitalisering har ofta inneburit att vi gör det vi redan gjort tidigare fast nu digitalt, vi reproducerar på så sätt det etablerade i stor utsträckning och det finns flera mekanismer som bidrar till det. Bland annat att tekniken ofta anses neutral och på så sätt inte behöver ta hänsyn till normkritiska frågor eller maktfrågor t.ex. att skapandet av vilka informationsmängder (data) som sedan formar designen sällan problematiseras. När vi dessutom öppnar för ett större deltagande i skapandet av digitala artefakter (ibland uttryckt såsom behovsdriven utveckling) så aktualiseras frågor kring representativitet och strukturella ojämlikheter dvs. att deltagandet inte nyanseras och ifrågasätts. Dessa frågor blir synnerligen intressanta när det handlar om digitaliserat kulturarv eftersom det tangerar frågor som: vad förs vidare, vad anses viktigt och vem avgör vad som är kulturarv. Projektets syfte är därför att binda samman normkritik, makt och digitalisering i ett konkret arbete med skapande av regionala kulturarvsportaler och synliggöra digitaliseringens del i skapande av digitaliserat kulturarv.

I detta projekt arbetar Katarina Lindblad-Gidlund, docent i informatik vid Mittuniversitet, Sara Nyhlén, fil doktor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och Bengt Wittgren, ABM Resurs. Projektet finansieras av VINNOVA, Mittuniversitetet och ABM Resurs och Mittuniversitetet är värdinstitution.

Info: bengt.wittgren@murberget.se

 

 

London1PergamentPuff